Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech a showroomu provozovaných společností Acron Czech, s.r.o. a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Acron Czech s.r.o. se sídlem Veleslavínská 150/44, 162 00 Praha 6, IČO: 49702041, DIČ: CZ49702041 , OR: C 22202 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupená jednatelem Mgr. Tomášem Jirsou, (korespondenční adresa a adresa provozovny, rovněž kontaktní adresa pro vyřizování reklamací: Adamova 471/13, 162 00 Praha 6, tel. +420236161826, e-mail: reklamace@acron.cz, otvírací doba: po - pá 8 - 16 hod) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění). Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce danš on-line. V případě technického výpadku pak do 48 hodin.

1. Vymezení pojmů
Prodávajícím je výše uvedená obchodní společnost Acron Czech, s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Acron Czech, s.r.o. je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem internetových obchodů provozovaných společností Acron Czech, s.r.o. je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující - spotřebitel je subjekt, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

2. Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na webové stránky, kupní smlouva pak vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadanou e-mailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Pokud je objednávka odeslána prostřednictvím uživatelského účtu, je potvrzení objednávky zasláno automaticky na zadanou e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný, zejména s ohledem na údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí
- nedodává se nebo není skladem
- výrazným způsobem se změnila cena od dodavatele zboží.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, v rámci které je kupujícím požadováno zaslání objednaného zboží třetím nezúčastněným stranám.

3. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí bez zbytečného odkladu řádně a s odbornou péčí zkontrolovat a prohlédnout, zejména provést fyzickou kontrolu druhu, množství, úplnosti a funkčnosti dodávky, a to dle potvrzené objednávky, dodacího listu, paragonu či faktur.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Právo z vadného plnění se nevztahuje na:
- vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou a na poškození způsobené nadměrným mechanickým opotřebením
- na opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním
- zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace-expedice@acron.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

4. Způsoby dopravy a platby
Po uzavření kupní smlouvy bude objednané zboží kupujícímu zasláno do 3 dnů v případě, že je zboží skladem. Kupujícímu může být nabídnut náhradní termín dodání, popř. výměna zboží za jiné. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklou nedodáním objednaného zboží.
Objednané zboží je kupujícímu zasíláno prostřednictvím služby Balík do ruky nebo Balík na poštu provozované Českou poštou, prostřednictvím přepravní společnosti PPL nebo DPD. Pokud si kupující nezvolí způsob dopravy objednaného zboží, je toto odesláno prostřednictvím přepravní společnosti DPD. Na Slovensko je objednané zboží odesíláno pouze na dobírku nebo po uhrazení zálohové faktury prostřednictvím přepravní společnosti PPL, cena dopravy je 300 Kč. Kupující si může objednané zboží vyzvednout formou osobního odběru v provozovně prodávajícího na adrese Cestovatelský obchod, Jungmannovo náměstí, vestibul metra Můstek B, 110 00 Praha 1, otevírací doba: po-pá: 9:00-17:00 nebo nebo.Cestovatelský obchod, Adamova 471/13, 162 00 Praha 6, otvírací doba: po-pá 8:00-18:00. V době od 16:00 do 18:00 je na provozovně Adamova umožněn pouze osobní odběr předem objednaného zboží a prodej zboží vystaveného v prostorách prodejny. V této době je centrální sklad uzavřen.


Ceny dopravného pro kupujícího - podnikatele:
DPD
- 120 Kč při objednávce do 2499 Kč
- 100 Kč při objednávce od 2500 Kč do 4999 Kč
- zdarma při objednávce nad 5000 Kč
Česká pošta
- 120 Kč při objednávce do 2499 Kč
- 100 Kč při objednávce od 2500 Kč do 4999 Kč
- zdarma při objednávce nad 5000 Kč
PPL
- 150 Kč při objednávce do 2499 Kč
- 120 Kč při objednávce od 2500 Kč do 4999 Kč
- zdarma při objednávce nad 5000 Kč

Je-li kupujícím spotřebitel, přijímá prodávající při uzavření kupní smlouvy pouze platbu v hotovosti, na dobírku, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího (platba předem) nebo platební kartou v provozovně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen zboží, o kterých je kupující informován změnou cen v internetovém obchodě prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na výběr zboží určenému k dalšímu prodeji.
 
Velkoobchodní ceny jsou určeny pouze potřebám spotřebitele a jsou vypočítávány z doporučených maloobchodních cen pomocí koeficientu slevy. Faktory, které se podílejí na sazbě slevy, jsou následující:
- sleva za existenci kamenného obchodu a odborný prodej
- sleva za objem nákupů v uplynulém roce vyšším než 50.000 Kč bez DPH
- sleva za platbu v hotovosti, na dobírku nebo předem
- sleva za odebrané balení

5. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu kupujícím prokazatelně odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě na adresu Acron Czech, s.r.o., Adamova 471/13, 162 00 Praha 6 nebo na e-mailovou adresu sklad@acron.cz.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob dodání zboží) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to zasláním na bankovní účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou-li tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně (opotřebováno), může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv:
- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal.

6. Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

8. Závěrečná ustanovení
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014.